It's A shih tzu world…

Roy

roy

Geb. 28-10-2002 – 23-09-2013 †